จัดโปรโมชั่น อบรม จป ชลบุรี รับส่วน 50% โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
by admin
5/5

[ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ] อบรม จป บริหาร กฎหมายใหม่ 2565

บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร หรือ จป บริหาร โดยวิทยากรมืออาชีพ ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นทางการ

อบรม จป บริหาร เรียนอะไรบ้าง

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

2.2 เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม: เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงาน

วิทยากร:  วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระยะเวลาอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง)

หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม

วันที่ 1 (Day 1)

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน (Registration)

08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม

09.00 – 10.30 หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 16.30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2 (Day 2)

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 – 12.15 หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.15 – 16.30 หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

16.30 – 16.45 ทดสอบหลังการอบรม / มอบวุฒิบัตร

** หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

หลักสูตร จป บริหาร

อบรม จป หัวหน้างาน อินเฮ้าส์ที่คุณสามารถเลือกวันอบรมได้ตามความสะอาดสำหรับองค์กรคุณ

อบรม จป บริหาร อินเฮ้าส์

1 รุ่น : เข้าเรียนได้ 20 คน / คนที่ 21 ขึ้นไปคิดเพิ่มคนละ 200 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร

สิ่งที่ได้รับหลังจบการอบรม

วุฒิบัตรอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ตนเอง

ศูนย์ฝึกอบรม จป อันดับ 1

เปิดบริการอบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร จังหวัด ชลบุรี สะดวกสบายในการเดินทางมาอบรมใจกลางเมืองพร้อมที่จอดรถอย่างปลอดภัย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

ภายใต้การบริการ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน , จป บริการ , จป เทคนิค , คปอ

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

เรามีทีมงานวิทยากรทำงานประจำองค์กรมืออาชีพที่พร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทยอย่างทั่วถึง และ รวดเร็ว

กฎหมายใหม่ 2565 เกี่ยวกับการฝึกอบรม จป

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตารางการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แต่ละระดับ และ หน่วยงานความปลอดภัย ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง 2565 อบรม จป ชลบุรี
คลิกรูปภาพเพื่อขยายใหญ่

อบรม จป บริหาร บุคคลทั่วไป ชลบุรี

พื้นที่ : ชลบุรี บางแสน

อบรม จป บริหาร เขตพื้นที่ ชลบุรี หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร 2023 UPDATE

มอบวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการให้ผู้ผ่านการอบรม 1 ฉบับ

แนะนำขั้นตอนการยื่นขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ

ฟรี ! ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จป

ฟรี ! อาหาร และ เครื่องดื่ม ระหว่างทำการฝึกอบรม

ฟรี ! ที่จอดในโรงแรมรถสะดวกสบาย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

จป หัวหน้างาน

หลักสูตร อินเฮ้าส์
฿ 25,000 1 รุ่น ไม่เกิน 20 ท่าน
 • หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรม
 • แนะนำการขึ้นทะเบียน จป
 • เลือกวันอบรมตามสะดวก

จป บริหาร

หลักสูตร อินเฮ้าส์
฿ 25,000 1 รุ่น ไม่เกิน 20 ท่าน
 • หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรม
 • แนะนำการขึ้นทะเบียน จป
 • เลือกวันอบรมตามสะดวก

คปอ

หลักสูตร อินเฮ้าส์
฿ 25,000 1 รุ่น ไม่เกิน 20 ท่าน
 • หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรม
 • แนะนำการขึ้นทะเบียน คปอ
 • เลือกวันอบรมตามสะดวก
อบรม จป ชลบุรี โรงแรมเจปาร์ค อัมตะ ชลบุรี

เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

ราคา : 2,000/ท่าน

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป หัวหน้างาน
17-18 มิ.ย 67
2,000
จป หัวหน้างาน
8-9 ก.ค 67
2,000
จป บริหาร
19-20 มิ.ย 67
2,000
จป บริหาร
30-31 ก.ค 67
2,000
จป เทคนิค
24-28 มิ.ย 67
7,300
จป เทคนิค
23-27 ก.ค 67
7,300
คปอ
21-22 มิ.ย 67
2,000
คปอ
15-16 ก.ค 67
2,000

สถานที่อบรม : สถาบันฝึกอบรม จป ทูเดย์

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ / บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

ใบรับรองหน่วยฝึกอบรม

ใบรับรองหน่วยฝึกอบรม

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by อบรม จป ชลบุรี